Obchodné podmienky LocoNatura

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Loco Natura sú spísané na základe Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Internetový obchod Loco Natura (ďalej len „obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou DTM Natura s.r.o., IČO: 8269424000, DIČ: SK4120242830, ktorá je taktiež poskytovateľom elektronického obchodovania (ďalej len „predajca“).

Všeobecné obchodné podmienky určujú fungovanie internetového obchodu, práva a povinnosti užívateľa a predajcu a regulujú obchodné vzťahy medzi predajcom a kupujúcim.

Kupujúci je viazaný všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase nákupu (vykonania online objednávky). Kupujúci je počas vykonávania objednávky upozornený na všeobecné obchodné podmienky a je povinný potvrdiť oboznámenie sa s nimi.

Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny uvedené na webovej stránke sú konečné vzhľadom na deň objednávky. Po dokončení nákupu dostane zákazník potvrdenie objednávky emailom so všetkými detailmi objednávky. Suma objednávky a cena poštovného sú zobrazené v cenníku objednávky a v emaile, ktorý dostane zákazník po potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na potenciálne chyby v popisoch, cenách a termínoch dodania. Ceny môžu byť zmenené bez predbežného oznámenia.

Platba pri dodaní

Zákazník môže zaplatiť za výrobky zakúpené na online stránke hotovosťou pri dodaní, kreditnou kartou, prostredníctvom služby Paypal alebo prevodom na bankový účet. V prípade platby hotovosťou pri dodaní zákazník zaplatí za výrobok pracovníkovi pošty alebo kuriérskej služby v čase prebratia zásielky.

Všetky objednané výrobky budú odoslané v deň objednávky alebo v nasledujúci pracovný deň, avšak najneskôr do 7 dní od prijatia objednávky.

Objednávka 

V internetovom obchode je kúpno-predajná zmluva medzi predajcom a kupujúcim uzatvorená v momente, keď predajca pošle kupujúcemu prvú elektronickú správu o stave objednávky (s názvom: Doklad o potvrdení objednávky). Od tohto momentu sú všetky ceny a ostatné podmienky fixné a platia pre predajcu aj kupujúceho. Kupujúci je osoba, ktorej údaje sú uvedené pri vykonávaní objednávky. Ďalšia úprava údajov kupujúceho nie je možná.

Kúpno-predajná zmluva (t.j. prvá elektronická správa o stave objednávky) je uložená na serveri predajcu v elektronickej podobe.

Informácie o postupe pri sťažnostiach a spôsobe vrátenia tovaru

Predajca rešpektuje súčasnú legislatívu o ochrane spotrebiteľa a snaží sa splniť si svoju povinnosť pri poskytovaní efektívneho systému pri vysporadúvaní sa so sťažnosťami. V prípade problému môže kupujúci kontaktovať predajcu telefonicky na telefónnom čísle +421 233 070 487 alebo prostredníctvom emailu na adresu slovensko@loconatura.com. Sťažnosť musí byť poslaná na emailovú adresu slovensko@loconatura.com. Postup riešenia sťažností je dôverný. Predajca si je vedomý toho, že podstatnou charakteristikou spotrebiteľských sporov je disproporcia medzi ekonomickou hodnotou pohľadávky a potrebným časom a nákladmi vzniknutými pri urovnaní sporu, čo je tiež hlavnou prekážkou pre spotrebiteľa začať konanie na súde. Preto sa predajca snaží vyriešiť spor konsenzom.

Spotrebiteľ (týka sa to výlučne fyzických osôb, ktoré si zakúpia výrobky na účely iné ako zisk z podnikania) má právo oznámiť predajcovi do 14 dní od prijatia tovaru (email reklamácií: slovensko@loconatura.com) odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Táto lehota začína deň po prevzatí tovaru. Jediné náklady, ktoré má spotrebiteľ v súvislosti s odstúpením od zmluvy, sú náklady spojené s vrátením tovaru (v prípade zásielky sú to poplatky účtované kuriérskou službou podľa jej cenníka v závislosti od toho, či je poštovné zahrnuté). Tovar musí byť vrátený predajcovi najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy (nákupu) na adresu DTM Natura s.r.o., Tržaška cesta 132, 1000 Ľubľana, Slovinsko.

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, pri ktorej boli výrobky vyrobené podľa presných inštrukcií spotrebiteľa a boli prispôsobené jeho osobným potrebám, alebo výrobky, ktoré nie sú svojou povahou vhodné na vrátenie, rýchlo sa kazia, alebo výrobky, ktorým vypršal dátum spotreby.

Spotrebiteľ nesmie do odstúpenia od zmluvy výrobky voľne používať. Spotrebiteľ môže skontrolovať a otestovať výrobky v rozsahu potrebnom na zistenie skutočného stavu (v prípade produktov z internetového obchodu Loco Natura to opatrné otváranie obalu a prehliadnutie artiklu). Testovanie výrobkov, ktoré sa odlišuje od spomenutého, je považované za používanie výrobkov, čo znamená, že spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Takže ak spotrebiteľ zapojí výrobok do elektrickej siete, pripojí k USB napájaniu, ak výrobok používa, poškodí, poškriabe alebo akýmkoľvek spôsobom zmení jeho stav v porovnaní s prvotným stavom výrobku, nemôže od predajcu požadovať vrátenie nákupnej ceny.

V prípade odstúpenia od zmluvy kde bol použitý bonus, zľavový kód alebo propagačný kód, tieto prostriedky sú považované za zľavu a nie sú kupujúcemu vrátené. Na bankový účet kupujúceho je vrátená iba skutočne zaplatená suma. Darčekový poukaz je považovaný za spôsob platby a v prípade odstúpenia od zmluvy je vrátený kupujúcemu v pôvodnej podobe (ako darčekový poukaz), zatiaľ čo zaplatená suma sa vracia na bankový účet kupujúceho.

Vrátenie uskutočnenej platby bude vykonané čo najskôr, avšak najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ vyslovene nepožiada o použitie iného spôsobu platby a ak spotrebiteľ nespôsobil žiadne ďalšie náklady, predajca vráti prijatú platbu spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ.

Vrátenie prijatého tovaru predajcovi v čase na odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané oznámením o odstúpení od zmluvy.

Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je vrátený podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa, môžeme kupujúcemu ponúknuť nákup výrobku s primeranou kompenzáciou, ktorá sa určí na základe záznamu vyhotoveného v čase vrátenia tovaru. Nákup za zníženú cenu musí spotrebiteľ potvrdiť emailom. Spotrebiteľ môže túto zľavu použiť pri objednávke iného výrobku za rovnakú alebo vyššiu cenu.

Formulár na vrátenie výrobku je dostupný tu.

Právo na vrátenie peňazí za nákup tovaru, záruka, chyby výrobkov a nesprávne poskytovanie služieb sú presnejšie upravené ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľov (neoficiálny konsolidovaný text).

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy na výrobky zo súboru výrobkov

Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy na jeden z výrobkov, ktorý je súčasťou sady, môže požiadať o vrátenie nákupnej sumy tohto výrobku. Spotrebiteľ môže vrátiť jeden alebo viac výrobkov zo sady. V prípade odstúpenia od zmluvy na výrobok zo sady výrobkov sa spotrebiteľovi vráti suma vráteného výrobku na jeho bankový účet.

V prípade odstúpenia od zmluvy má predajca nárok na odčítanie si rozdielov v cene. Ak je cena novo vybraného výrobku nižšia ako cena vráteného výrobku, rozdiel v cene sa nevracia a výmena výrobkov sa uskutočňuje podľa podmienok odstúpenia od zmluvy na výrobok zo súboru výrobkov.

Postup pri odstúpení od zmluvy

Pri nákupe online výrobkov si nie je možné výrobky fyzicky prezrieť pred nákupom, a tak umožňujeme (v právnom rámci) odstúpenie od zmluvy. Keďže chceme, aby bol pre vás nákup čo najrýchlejšií a bez komplikácií, pripravili sme pre vás krátky zoznam, na čo si dávať pozor pri online nákupe:

 • pri preberaní zásielky pozorne skontrolujte, či zásielka nie je zničená alebo otvorená,  v takom prípade ihneď nahláste na pošte poškodenú zásielku, s pracovníkom pošty skontrolujte, v akom stave je obsah zásielky a rozhodnite sa, či ju preberiete alebo nie,
 • balenie otvárajte opatrne a uschovajte ho v neporušenom stave, kým si nebudete úplne istí, že je výrobok v poriadku, a že si ho necháte,
 • pri zaobchádzaní s výrobkom môže dôjsť k poškodeniu a poškriabaniu, preto sa vyžaduje mimoriadna opatrnosť,
 • neopatrné odstraňovanie ochranných fólií a materiálov môže viesť k poškodeniu výrobkov,
 • produkty s viditeľnými známkami používania (prach, vlasy, škrabance, škvrny, špina) nie je možné vrátiť a žiadať o odstúpenie od zmluvy, pretože sa takéto produkty stávajú nehygienickými.

Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty výrobkov, ak zníženie hodnoty nastalo pre správanie, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na určenie povahy, vlastností a funkciu výrobkov.

Možnosť odstúpenia od zmluvy je navrhnutá tak, aby vám bolo umožnené výrobok otvoriť a posúdiť, a v prípade, ak vám výrobok nevyhovuje alebo ste mali iné očakávania, odstúpiť od zmluvy. Tieto odporúčania sa nevzťahujú na produkt, ktorý je už poškodený pri jeho nákupe. V takom prípade ide o chybný výrobok.

V prípade chybného výrobku (napríklad výrobok bol poškodený už pri jeho prebratí a pred jeho používaním), máte nárok do dvoch mesiacov odo dňa, kedy ste si chybu všimli, avšak po dobu nepresahujúcu dva roky odo dňa nákupu, požadovať od predajcu jednu z nasledujúcich možností podľa vlastného výberu:

 • odstránenie chyby,
 • náhradu výrobku,
 • vrátenie sumy, ktorá zodpovedá chybe, alebo
 • vrátenie celej zaplatenej sumy.

Samozrejme musíte o tejto chybe predajcu informovať zaslaním oznámenia (prostredníctvom emailu na slovensko@loconatura.com), v ktorom opíšete chybu, pošlete fotografiu chyby a umožníte predajcovi prezrieť si výrobok. Taktiež môžete predajcu informovať osobne a predajca vám vystaví doklad o reklamácii.

Ak je chyba uznaná, vyhovieme vašej požiadavke čo najskôr, najneskôr do 8 dní. Ak chyba nie je uznaná, v rovnakej lehote vám odpovieme na vašu žiadosť písomne. Odporúčame, aby ste v oznámení predložili čo najviac dôkazov (písomných aj vizuálnych), ktoré budú jasne poukazovať na to, že výrobok bol poškodený už pred jeho prevzatím a používaním. Čo sa týka predajných zmlúv, predajca si môže ponechať prijatú platbu, kým tovar nebude vrátený, alebo kým spotrebiteľ neposkytne dôkaz, že tovar bol poslaný späť, pokiaľ predajca neponúka možnosť vyzdvihnutia tovaru na vrátenie.

Kúpno-predajná zmluva (objednávka) sa ukladá elektronicky na server poskytovateľa a kópia predajnej zmluvy je automaticky poslaná na emailovú adresu kupujúceho. Kupujúci môže na požiadanie obdržať kópiu zmluvy (objednávky) v elektronickej podobe na svoju emailovú adresu. Kúpno-predajná zmluva je v slovenskom jazyku.

Postup pri nákupe  

Ak chcete nakúpiť na stránke LocoNatura.com, zadajte svoje údaje do formulára objednávky a kliknite na tlačidlo Objednať.

 • Výber výrobkov: Vo formulári objednávky vyberte požadovaný výrobok a množstvo, ktoré chcete objednať. Predtým, ako kliknete na tlačidlo Objednať, máte vždy prístup k informáciám o výrobku, ktorý si na stránke objednávate.
 • Potvrdenie objednávky: Po dokončení objednávky budete presmerovaní na stránku, kde sa zobrazí správa o prijatí objednávky. Okrem toho na vami zadanú emailovú adresu dostanete potvrdenie objednávky so všetkými informáciami o type výrobku, množstve, konečnej cene a čase dodania.
 • Zrušenie objednávky: Objednávka sa považuje za potvrdenú, ak ju kupujúci nezruší. Na doklade o potvrdení objednávky predajca informuje o stave zásob a možnostiach doručenia. V prípade, že výrobok nie je možné doručiť v oznámenej lehote, spotrebiteľ o tom bude informovaný na telefónnom čísle alebo emailovej adrese, ktorú zadal do formulára objednávky. Kupujúci môže zrušiť objednávku odpovedaním na email, ktorý dostal po objednaní, alebo telefonicky na čísle zverejnenom na internetovej stránke.
 • Odoslanie tovaru: Obchod pripraví a odošle tovar v dohodnutej lehote a dohodnutým spôsobom.
 • Oznámenie o prijatej zásielke: Ak kuriérska služba nemôže adresátovi doručiť zásielku, adresát si môže zásielku prevziať na najbližšej pošte do 14 dní. V takom prípade nechá kuriérska služba adresátovi oznámenia o doručení zásielky v poštovej schránke, alebo ho pošle adresátovi prostredníctvom SMS oznámenia.

Postup pri overovaní detailov objednávky

Kupujúci má pred kúpou možnosť skontrolovať obsah objednávky. Kedykoľvek pred odoslaním objednávky si môže kupujúci skontrolovať nasledujúce informácie vo formulári objednávky:

 • meno, priezvisko a adresu kupujúceho,
 • telefónne číslo a emailovú adresu kupujúceho,
 • typ objednávaných výrobkov,
 • množstvo objednávaných výrobkov,
 • cenu objednávky,
 • poštovné.

Po tom, ako kupujúci zadá objednávku, dostane na uvedenú emailovú adresu zhrnutie detailov objednávky, ktoré tiež obsahuje všetky vyššie spomenuté informácie a očakávaný čas dodania. Počas pracovných hodín obchodu si môže kupujúci overiť stav a detaily svojej objednávky na telefónnom čísle alebo emailovej adrese, ktoré sú zverejnené na webovej stránke.

Úprava objednávky

Kupujúci môže zrušiť alebo upraviť svoju objednávku na stránke vytvorením novej objednávky s novými údajmi a odoslaním žiadosti o zrušenie objednávky na emailovú adresu slovensko@loconatura.com. Ak objednávka ešte nebola poslaná, kupujúci môže zrušiť alebo upraviť svoju objednávku aj telefonicky.

Náhradné produkty

Keďže ponuka produktov je platná do vypredania zásob, môže sa stať, že poskytovateľ nebude môcť poskytnúť zákazníkovi úplne rovnaký produkt, aký bol propagovaný. Ak vám nebudeme môcť poskytnúť objednaný produkt, vyhradzujeme si právo na poslanie náhradného produktu, ktorý sa vzhľadom na svoju funkciu, kvalitu a cenu zhoduje s objednaným produktom. Náhradné produkty podliehajú rovnakým všeobecným podmienkam. Na náhradný produkt budete upozornení telefonicky pred jeho odoslaním a budete mať možnosť so zásielkou súhlasiť, alebo ju odmietnuť.

Možnosť mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov

V prípade mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov neuznávame, v súlade s právnymi normami, žiadnu zmluvnú stranu, ktorá by bola kompetentná na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré môže spotrebiteľ iniciovať v súlade so Zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. DTM Natura s.r.o., poskytovateľ výrobkov a služieb, umožňujúci internetové obchodovanie na území Slovenskej republiky, zverejňuje na svojej stránke elektronický odkaz na internetovú platformu na riešenie spotrebiteľských sporov (SRPS). Táto platforma je dostupná pre spotrebiteľov na tomto odkaze.

Informácie o spoločnosti

Názov: DTM Natura s.r.o., Železna cesta 16, 1000 Ľubľana, Slovinsko, DIČ: SK4120242830, IČO: 8269424000, bankový účet: LT95 3250 0935 3339 2474 (Revolut), BIC/SWIFT: REVOLT21. Spoločnosť je platcom DPH, Dátum zápisu spoločnosti do obchodného registra: 06.09.2018, upísanie vkladov: 2018/33606, základné imanie: 7 500,00 EUR

Posledná aktualizácia: 24.12.2020