Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR)

Prijatím týchto podmienok a vaším dobrovoľným, výslovným, informovaným a jednoznačným súhlasom s používaním, spracovaním a uschovaním vašich osobných údajov vyjadrujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami. Svoj súhlas vyjadrujete kliknutím na „Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami a povoľujem spracovanie svojich osobných údajov“ vo formulári objednávky na webovej stránke.

Za účelom poskytovania kvalitných predajných a popredajných služieb, spoločnosť DTM Natura s.r.o. na tejto stránke uchováva a spracováva vaše osobné údaje, ktoré zadávate pri objednávke výrobku. Taktiež vám poskytujeme detaily o uschovaní a spracovaní vašich osobných údajov z dôvodu kontroly zmien osobných údajov. Vaše osobné údaje prísne chránime ako obchodné tajomstvo a nepoužijeme ich na neoprávnené účely, nezneužijeme ani neodovzdáme ich neoprávneným osobám.

Ktoré osobné údaje sú uchovávané a spracovávané?

  • Meno a priezvisko kupujúceho
  • Adresa kupujúceho
  • PSČ a obec kupujúceho
  • Krajina kupujúceho
  • Telefónne číslo kupujúceho (ak je uvedené – nie je povinné)
  • Emailová adresa kupujúceho (ak je uvedené – nie je povinné)
  • IP adresa počítača, z ktorého bola vytvorená objednávka
  • Zdrojová stránka, cez ktorú prišiel kupujúci na našu predajnú stránku
  • Výrobky, ktoré si kupujúci objednal
  • Čas objednávky (dátum a hodina)

Kde sú vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje sú uchovávané v administratívnej základni obchodu a sú nahrané do našej hlavnej databázy na serveri.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

 • Generálny riaditeľ spoločnosti DTM Natura s.r.o., ako majiteľ webstránky,
 • Zmluvná strana, Damir Vidan, výlučný vlastník, ktorý sa stará o zákaznícku podporu a distribúciu výrobkov,
 • Zmluvná strana, Tamara Čander, výlučná vlastníčka, ktorá sa stará o zákaznícku podporu a marketing,
 • Zmluvné strany, Alphawolves s.r.o., Žan Keglič a Vesna Pinter, výluční vlastníci, ktorí sa starajú o technické a softvérové záležitosti,
 • Zmluvný partner Siel s.r.o., ktorý nám prenajíma počítačové servery.

Na základe vzájomných zmlúv sú všetci uvedení zmluvní partneri viazaní ochraňovať vaše osobné údaje ako obchodné tajomstvo a nepoužívať ich na osobnú potrebu, nezneužiť alebo nesprostredkovať ich tretím stranám.

Komu sú vaše osobné údaje odovzdávané, aké údaje sú odovzdávané a prečo?

 • Slovenskej pošte, na konečné doručenie zásielok (meno, priezvisko, adresa/ulica, obec, PSČ, krajina, telefónne číslo, emailová adresa),
 • Ms3 s.r.o., vlastníci aplikácie SMSapi, cez ktorú informujeme kupujúcich o stave zásielky a doručení (telefónne číslo),
 • Amazon Web Service, Inc., vlastníci internetových služieb, cez ktoré informujeme našich zákazníkov o objednávkach a časoch doručenia prostredníctvom emailu (meno, priezvisko, adresa/ulica, obec, PSČ, krajina, telefónne číslo, email),
 • REFAKTOR s.r.o., vlastníci Cebelca.biz, webová služba, ktorá vytvára účty našim zákazníkom (meno, priezvisko, adresa/ulica, obec, PSČ, krajina, objednaný výrobok),
 • Aweber Communications, internetová služba na posielanie emailov, cez ktorú posielame kupujúcim potvrdenie objednávky, návody na použitie a pravidelné otázky ohľadom výrobkov (meno, priezvisko, adresa/ulica, obec, PSČ, krajina, telefónne číslo, email, výrobok),
 • Paypal Holdings, Inc., (Paypal), ak si vyberiete spôsob platby cez Paypal, keďže je to základ pre uskutočňovanie platieb prostredníctvom ich služby (meno, priezvisko, adresa/ulica, obec, PSČ, krajina, výrobok),
 • Stripe Payments Europe, Limited (Stripe), ak si vyberiete spôsob platby kreditnou kartou, keďže je to základ pre uskutočňovanie platieb prostredníctvom ich služby, v ktorej vystupujú ako sprostredkovateľ medzi vami a bankou, ktorá transakciu vykonáva,

Oboznámenie sa s účelom spracovania vašich osobných údajov je podmienkou pre platnosť vášho súhlasu. Prijatím podmienok na tejto stránke, ako zákazník, súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viac účelov. Vaše osobné údaje sa zbierajú na špecifické, explicitné a legitímne účely, od momentu vykonania objednávky na stránke až po zrušenie alebo ukončenie predaja.

Vaše osobné údaje zbierame, spracovávame a uschovávame na nasledujúce účely (údaje písané šikmým písmom sú nevyhnutné na vytvorenie zmluvy alebo opatrení na žiadosť jednotlivca pred podpisom zmluvy). Údaje písané klasickým písmom nie sú striktne nevyhnutné na vytvorenie zmluvy, ale umožňujú nám lepšie vykonávať služby, proces predaja a popredajné činnosti. Ak nechcete, aby sme uchovávali a spracovávali niektoré z týchto údajov, máte možnosť nám v tom zabrániť tým, že pred nákupom odškrtnete úschovu a spracovanie týchto údajov pri každej jednotlivej položke.

 • Meno a priezvisko kupujúceho za účelom:

poslania objednaného výrobku na správnu adresu,

vytvorenia účtu,

poslania návodu na použitie poštou,

poslania reklamného materiálu poštou,

poslania reklamného materiálu emailom

 • Adresa kupujúceho za účelom:

poslania objednaného výrobku na správnu adresu,

vytvorenia účtu,

poslania návodu na použitie poštou,

poslania reklamného materiálu poštou,

poslania reklamného materiálu emailom

 • PSČ a obec kupujúceho za účelom:

poslania objednaného výrobku na správnu adresu,

vytvorenia účtu,

poslania návodu na použitie poštou,

poslania reklamného materiálu poštou,

poslania reklamného materiálu emailom

 • Krajina kupujúceho za účelom:

poslania objednaného výrobku na správnu adresu,

vytvorenia účtu,

poslania návodu na použitie poštou,

poslania reklamného materiálu poštou,

poslania reklamného materiálu emailom

 • Telefónne číslo kupujúceho

dojednania času dodania zásielky,

oznámenia času dodania zásielky,

oznámenia stavu zásielky,

posielania reklamných SMS našej spoločnosti,

oznámenia zmien objednávky

 • Emailovú adresu kupujúceho (ak je zadaná pri objednávke – nie je povinná) za účelom:

oznámenia času dodania zásielky,

oznámenia stavu zásielky,

posielania reklamných E-mail našej spoločnosti,

oznámenia zmien objednávky,

potvrdenia sťažností

 • IP adresu počítača, z ktorého kupujúci vykonal objednávku

ako dôkaz objednávky v prípade potenciálnych sťažností

 • Zdrojová stránka, cez ktorú kupujúci prišiel na našu predajnú stránku

pre marketingové účely (lepšie porozumenie potrebám kupujúceho)

 • Výrobky objednané kupujúcim za účelom:

vytvorenia účtu,

zjednodušenia potenciálnych sťažností,

popredajných marketingových aktivít (lepšie porozumenie potrebám kupujúceho)

 • Čas objednávky (dátum a hodina) za účelom:

zjednodušenia a potvrdenia potenciálnych sťažností.

Osobné údaje, ktoré nie sú striktne nevyhnutné na vytvorenie zmluvy, sa zbierajú, pretože sú potrebné na legitímne záujmy, ktoré môže prevádzkovateľ alebo tretia osoba požadovať, okrem situácie, kedy prevládajú záujmy alebo práva jednotlivca, ktorý vyžaduje ochranu osobných údajov, najmä detí.

Damir Vidan (živnostník) je oprávnenou osobou na ochranu vašich údajov.

V spoločnosti DTM Natura, s.r.o. sme usúdili, že hodnotenie vplyvu plánovaných spracovateľských činností na ochranu osobných údajov nie je potrebné, pretože ide o úplne základné spracovateľské činnosti, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonanie objednanej služby. Zároveň nevyžadujeme, aby zákazník zadával údaje, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné (telefónne číslo, email).

Zabezpečovanie uplatnenia práv jednotlivcov

 • Prístup k údajom, informáciám, možnosť úpravy

Jednotlivec, na ktorého sa údaje vzťahujú, má právo obdržať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa v súvislosti s ním spracúvajú akékoľvek osobné údaje, a ak áno, získať prístup k svojim osobným údajom a určitým informáciám. Jednotlivec, na ktorého sa údaje vzťahujú, má právo doplniť neúplné osobné údaje, vrátane predloženia dodatočného vyhlásenia, so zreteľom na účely spracovania. Písomnú žiadosť o prístup k svojim osobným údajom, alebo žiadosť o akékoľvek úpravy, môžete poslať na emailovú adresu damir @ studentarija.net, alebo poštou na adresu Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ľubľana, Slovinsko.

 • Námietky voči automatickému spracovaniu a profilovaniu

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie má jednotlivec právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vrátane vytvorenia profilov na základe týchto ustanovení. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný ukončiť spracovanie týchto osobných údajov, pokiaľ nepreukáže potrebné legitímne dôvody na ich spracovanie, ktoré by prevládali nad záujmami, právami a slobodami jednotlivca, ktorého sa osobné údaje týkajú, alebo na vymáhanie, výkon alebo ochranu právnych nárokov. Písomnú žiadosť alebo námietky voči automatickému spracovaniu a profilovaniu môžete poslať na emailovú adresu damir @ studentarija.net, alebo poštou na adresu Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ľubľana, Slovinsko.

 • Zmazanie osobných údajov

O zmazanie svojich osobných údajov môžete požiadať kedykoľvek po vykonaní objednávky, ale v takom prípade akceptujete všetky možné následky (nemožnosť poslať dodatočné inštrukcie k výrobku, strata práva na reklamáciu, strata získaných bonusov pri prvom nákupe, alebo ceny pre existujúcich zákazníkov). O zmazanie svojich osobných údajov môžete požiadať po obdržaní objednanej zásielky.

 • Kópia údajov v strojovo čitateľnej podobe

O kópiu svojich osobných údajov v strojovo čitateľnej podobe môžete požiadať kedykoľvek
po vykonaní objednávky. Písomnú žiadosť o kópiu svojich osobných údajov v strojovo čitateľnej podobe môžete poslať na emailovú adresu damir @ studentarija.net.

 • Prenosnosť údajov

Kupujúci má právo obdržať svoje osobné údaje v štruktúrovanej, široko použiteľnej a strojovo čitateľnej podobe a má právo posunúť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu to prevádzkovateľ, ktorému boli tieto údaje poskytnuté, komplikoval. O prenos svojich údajov môžete požiadať emailom na damir @ studentarija.net, alebo poštou na adresu Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ľubľana, Slovinsko.

Všetky informácie sú poskytnuté bez poplatku, pokiaľ nie sú požiadavky zjavne bezdôvodné alebo prehnané, alebo sa neopakujú. V takom prípade, môže prevádzkovateľ:

 • účtovať primeraný poplatok v súvislosti s administratívnymi nákladmi spojenými s prenosom informácií, alebo komunikáciou, alebo zavádzaním požadovaných činností,
 • odmietnuť výkon spojený s požiadavkou.

Uložiť